Årsmöte med Svallidens Alliansförsamling

Årsmöte med Svallidens Alliansförsamling

 Svallidens Alliansförsamling genomförde i söndags förmiddag (24/1) sitt sitt årsmöte under god uppslutning av medlemmar och vänner.

Församlingen, vilken är ansluten till Svenska Alliansmissionen, är de troendes sammanslutning med syfte att vinna människor för Kristus, verka för deras bevarande i tron och för Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som andra länder.

Församlingsledningen

Till ordförande för 2016 omvaldes Catharina Ekeräng.  Pastor och församlingsföreståndare är Lennart Thorsson. I övrigt förrättades i sedvanlig ordning en lång rad av val av funktionärer.  

 Verksamhetsåret 2015

Församlingen har under året inbjudit till gudstjänster och andra samlingar med d varierande innehåll riktade till olika åldersgrupper. Det har också regelbundet arrangerats bibelstudier och bönesamlingar.

Bland de många gäster som under året som på olika sätt glatt och inspirerat i med tal och sång  kan b.la. nämnas missionssekreterare Gerd Pettersson. Sångaren Ehrling Lundblad, bibelöversättarna Britt och Sune Ceder, pastorerna Torsten Åhman och David Nilsson, Wilhelm Oscarsson och Anita Lethonen, psykolog Alf B Svensson, countryartisterna Karin och Rickard Johansson och sångarna Irene och Roberth Johansson,  samt Missionsbåten Shaloms besättning.

Karin och Rickard Johansson

Karin och Rickard Johansson, Örkelljunga gästade oss

 Ekumenik

Vi har under året som vanligt deltagit i en rad ekumeniska samlingar. Främst kan nämnas den fina gemenskapen med Svallidens Missionsförsamling under året. Flertalet av gudstjänsterna under påsken och sommarmånaderna har vi haft tillsammans. Vi har också firat första advent tillsammans och någon gudstjänst i årets avslutning. Vi har också haft ett par gemensamma samlingar med Döderhults församling

Församlingen har representerats av Lennart Thorsson och Roland Unosson vid OKR:s, (Oskarshamns Kristna Råds) styrelsemöten och i rådets regi har anordnats bl.a. ekumenisk bönevecka i januari samt en inspirationshelg med sångaren Terese Fredenwall under hösten. Med OKR:s stöd bedrivs också hjälpverksamhet bland EU-migranter i Oskarshamn.

Flera av församlingens medlemmar har ställt upp som frivillig personal på Café Shalom, dit även medlemmar i församlingen har bakat bröd. Vi är också med och stöder LP-kontaktens verksamhet för socialt utsatta människor.

 Ungdomsarbetet

Ungdomsarbete har bedrivits tillsammans med missionsförsamlingen i Svalliden. Tonårsgruppen har som regel samlats på fredagar i Allianskyrkan samt i sporthallen. Innebandy, matlagning, spel, bibelstudium och andakter är några av årets aktiviteter.

Andakter på servicehus mm

Församlingen har under hela året haft ansvar för regelbundna andakter och sångstunder på servicehusen Ekbacken och Dejegården. Dessa samlingar har varit mycket uppskattade. Dejegårdens samlingar är numera Från och med Dejegården förlagda till Svallidens Missionskyrka.

Mission

Församlingen har under året genom bön och ekonomiskt stöd, varit med och stöttat Alliansmissionens missionärer Britt och Sune Ceder som arbetar med bibelöversättning på Papua Nya Guinea. Britt och

Sune återvände i slutet av 2014 till Sverige ägnade sedan våren 2015 åt församlingsbesök för att sedan gå i pension. Församlingen stöder nu ett par nya missionsarbetare, Sven och Anna Larsson som är verksamma i sydostasien.

Medlemsantal

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 39.

Svalliden 2016-01-25

Lennart Thorsson, föreståndare